Arv och arvstvist

Arvsrätten reglerar anhörigas rätt till arv när en person har gått bort. Om den avlidne tagit beslut om fördelningen av sina ägodelar och upprättat testamente, äktenskapsförord eller samboavtal förenklas hanteringen vid bouppteckningen avsevärt då risken minskar för arvstvister på grund av att de efterlevande inte kan komma överens om hur dödsboet ska fördelas.

Andra orsaker till att arvstvister uppstår kan vara om det är svårt att tolka ett testamente eller annan rättshandling, eller om det råder tveksamhet om ifall det över huvud taget är giltigt, om någon har svårt att få ut sin arvslott (laglottskränkning), tvister vid boutredning eller tolkningsproblem vid internationella arv.

Adactas rutinerade advokater kan hjälpa dig med allt från äktenskapsförord, samboavtal och testamente till arvstvister och boutredningar förordnade av domstol, samt med övriga problem som kan dyka upp med till exempel den avlidnes bostad eller företag.